form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake thức tỉnh awoke awoken
bear chịu bore born
bear chịu bore borne
abide chịu đựng abode abode
arise nảy sinh arose arisen
be được was been
draw vẽ tranh drew drawn
do làm did done
fight chiến đấu fought fought
eat ăn ate eaten
drive lái xe drove driven
drink uống drank drunk
dig đào dug dug
beat tiết tấu beat beaten
become trở nên became become
bid BID bid bid
begin bắt đầu began begun
bind trói buộc bound bound
find tìm thấy found found
fly bay flew flown
forget quên forgot forgotten
forgive tha lỗi forgave forgiven
bite cắn bit bit, bitten
blow thổi blew blown
come đến came come
choose chọn chose chosen
break phá vỡ broke broken
behold nhìn thấy beheld beheld
sit ngồi sat sat
sink bồn rửa sank sunk
sing hát sang sung
shine chiếu sáng shone shone
shake rung chuyển shook shook
see xem saw seen
get được got got,gotten
go đi went gone
give đưa cho gave given
grow lớn lên grew grown
run chạy ran run
ring nhẫn rang rung
hide ẩn giấu hid hid,hidden
hang treo hung hung
hold giữ held held
know biết knew known
lie nói dối lay lain
mistake sai lầm mistook mistaken
ride dap xe rode ridden
slay giết slew slain
speak nói spoke spoken
spin quay spun spun
stand đứng stood stood
write viết wrote written
win thắng lợi won won
wear mặc wore worn
wake thức woke woke
steal lấy trộm stole stolen
stick gậy stuck stuck
swear xin thề swore swore
swim bơi swam swum
take lấy took taken
tear nước mắt tore torn
sting sự chua chát stung stung
throw ném threw thrown
chide quở trách chid chid
cleave chẻ ra làm đôi clove,cleft cloven,cleft
cling bám vào clung clung
spring mùa xuân sprang sprung
smite đánh smote smitten
slide trượt slid slid
tread bước đi trod trodden
swing lung lay swang swung
strive phấn đấu strove striven
string chuỗi strung strung
shrink co lại shrank shrunk
lead chì led led
grind mài ngọc ground ground
freeze Đông cứng froze frozen
forsake bỏ forsook forsaken
fling quăng ra flung flung
wring vặn wrung wrung
wind gió wound wound
weave cách dệt wove woven
bet cá cược bet bet
cast đúc cast cast
cost Giá cả cost cost
cut cắt tỉa cut cut
hit đánh hit hit
hurt đau hurt hurt
let để cho let let
put đặt put put
rid thoát khỏi rid rid
set bộ set set
shed rụng shed shed
split chẻ split split
shut đóng shut shut
thrust đẩy thrust thrust
spread Lan tràn spread spread
burst nổ burst burst
abuse lạm dụng abused abused
abolish bỏ abolished abolished
avail avail availed availed
attract thu hút attract attract
appoint bổ nhiệm appointed appointed
apply ứng dụng applied applied
approve Phê duyệt approved approved
accept Chấp nhận accepted accepted
accompany hộ tống accompanied accompanied
acquire có được, thu được acquire acquired
annoy làm phiền annoyed annoyed
alter thay đổi altered altered
aim mục đích aimed aimed
add thêm vào added added
adapt phỏng theo adapted adapted
attack tấn công attacked attacked
assure cam đoan assured assured
ask hỏi asked asked
ascend lên ascended ascended
agree đồng ý agreed agreed
advise khuyên nhủ advised advised
adopt nhận nuôi adopted adopted
bend bẻ cong bent bent
believe tin believed believed
behave hành xử behaved behaved
beg ăn xin begged begged
bleed chảy máu bled bled
bring mang đến brought brought
charge sạc điện charged charged
cheat lừa đảo cheated cheated
compare so sánh compared compared
build xây dựng built built
burn đốt cháy burnt burnt
buy mua bought bought
call gọi điện called called
cry khóc cried cried
deliver giao hàng delivered delivered
debar ngăn cấm debarred debarred
deal thỏa thuận dealt dealt
dare dám dared dared
catch bắt lấy caught caught
cook đầu bếp cooked cooked
creep leo crept crept
change thay đổi changed changed
complain than phiền complained complained
compose soạn, biên soạn composed composed
convict người bị kết án convicted convicted
cure chữa khỏi cured cured
decide quyết định decided decided
dedicate dâng hiến dedicated dedicated
hear Nghe heard heard
hate ghét bỏ hated hated
have had had
hang treo hanged hanged
demand nhu cầu demanded demanded
deny từ chối denied denied
depend tùy theo depended depended
destroy hủy hoại destroyed destroyed
gather tụ họp gathered gathered
gaze cái nhìn đăm đăm gazed gazed
flee fled fled
feel cảm thấy felt felt
feed nuôi fed fed
determine mục đích determined determined
deviate đi chệch deviated deviated
die chết died died
dream mơ tưởng dreamt dreamt
divide chia divided divided
inform thông báo informed informed
inspire cảm hứng inspired inspired
introduce giới thiệu introduced introduced
embellish tô điểm embellished embellished
enter đi vào entered entered
expressed expressed expressed
maintain duy trì maintained maintained
marry kết hôn married married
make chế tạo made made
insist năn nỉ insisted insisted
invade xâm lược invaded invaded
invite mời gọi invited invited
involve liên quan involved involved
lose thua lost lost
look nhìn looked looked
like như liked liked
light ánh sáng lighted lighted
lie nói dối lied lied
joke câu nói đùa joked joked
keep giữ kept kept
kill giết chết killed killed
kneel quì gối knelt knelt
laugh cười laughed laughed
lend cho vay lent lent
leave rời khỏi left left
learn học hỏi learnt learnt
lead chì led led
lay đặt nằm laid laid
owe nợ owed owed
order gọi món ordered ordered
omit bỏ sót omitted omitted
occur xảy ra occurred occurred
observe quan sát observed observed
open mở opened opened
occupy chiếm occupied occupied
pray cầu nguyện prayed prayed
punish trừng phạt punished punished
play chơi played played
pay trả paid paid
preside chủ tọa presided presided
prevent ngăn chặn prevented prevented
negotiate đàm phán negotiated negotiated
mow đụn rơm mowed mowed
move hành động moved moved
mix pha trộn mixed mixed
mend sự sửa chửa mended mended
meet gặp met met
mean nghĩa là meant meant
manage quản lý managed managed
prepare chuẩn bị prepared prepared
preserve giữ gìn preserve preserved
pretend giả vờ pretended pretended
proceed tiến hành proceeded proceeded
prohibit cấm prohibited prohited
reject Từ chối rejected rejected
rehabilitate phục hồi rehabilitated rehabilitated
refuse từ chối refused refused
refund Hoàn tiền refunded refunded
recover bình phục recovered recovered
propose cầu hôn proposed proposed
prosecute truy tố prosecuted prosecuted
prove chứng minh proved proved
persist kiên gan persisted persisted
realize nhận ra realized realized
raise nâng cao raised raised
receive nhận được received received
reach chạm tới reached reached
read đọc read read
quarrel cuộc tranh cãi quarrelled quarrelled
say Nói said said
sew may sewed sewed
seek tìm kiếm sought sought
remind nhắc lại reminded reminded
remit giãm bớt hình phạt remitted remitted
return trở về returned returned
respond trả lời responded responded
rob cướp robbed robbed
repair sửa repaired repaired
reply Đáp lại replied replied
rescue giải thoát rescued rescued
swell sưng lên swelled swelled
sell bán sold sold
sweep quét swept swept
send gởi sent sent
shoot bắn shot shot
spoil cướp bóc spoiled spoiled
sleep ngủ slept slept
show chỉ showed showed
sow gieo sowed sowed
stay ở lại stayed stayed
spend tiêu spent spent
work công việc worked worked
wish muốn wished wished
wait chờ đợi waited waited
warn cảnh báo warned warned
smile nụ cười smiled smiled
smell mùi smelt smelt
teach dạy taught taught
want muốn wanted wanted
walk đi bộ walked walked
visit chuyến thăm visited visited
vanish biến mất vanished vanished
tell nói told told
think nghĩ thought thought
travel du lịch travelled travelled
tremble rung rinh trembled trembled
utter utter uttered uttered
unite đoàn kết united united
twinkle lấp lánh twinkled twinkled
treat đãi treated treated
bend bẻ cong bent bent
breed giống bred bred
clothe mặc quần áo clothed clothed
gird bao vây girded,girt girded,girt
hew gọt hewed hewed
lean gầy leant leant
load tải loaded loaded
melt làm tan melted melted
rend xé nát rent rent
spell Đánh vần spelled,spelt spelled,spelt
knock đánh knocked knocked
repeat nói lại repeated repeated
pick nhặt picked picked
join tham gia joined joined
clean dọn dẹp cleaned cleaned
match trận đấu matched matched
offer phục vụ offered offered
plunge plunge plunged plunged
watch đồng hồ đeo tay watched watched
slip trượt slipped slipped
chatter nghiến răng chattered chattered
shock sốc shocked shocked
shook shooked shooked
affect có ảnh hưởng đến affected affected
last Cuối cùng lasted lasted
plan kế hoạch planned planned
expose lộ ra exposed exposed
tip tiền boa tipped tipped
need nhu cầu needed needed
suit bộ đồ suited suited
fold gập lại folded folded
decorate trang trí decorated decorated
disappear biến mất disappeared disappeared
plough cái cày ploughed ploughed
ban lệnh cấm banned banned
protect bảo vệ protected protected
reproduce tái sản xuất reproduced reproduced
contain chứa contained contained
stretch căng ra stretched stretched
notice để ý noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links